About me

ผมชื่อธนกร แก้ววิภาส (ชื่อเดิม นรเศรษฐ์)

ผมเริ่มเรียนภาษาเยอรมันครั้งแรกที่โรงเรียนทวีธาภิเศก หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เส้นทางชีวิตนำพาไปให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยคัสเซิล จนสำเร็จการศึกษาหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีเป็นเวลารวมประมาณ 8 ปี

อดีตเคยเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอนกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยรับผิดชอบกลุ่มวิชาภาษาทั่วไป สาขาภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมัน (เช่นสัทศาสตร์ ศัพทวิทยา) และภาษาศาสตร์ประยุกต์ (เช่น ภาษาศาสตร์ภาษาเฉพาะทาง) การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (เช่น การวิเคราะห์และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หลักการและแนวคิดในการนิเทศการศึกษา การฝึกสอน) รวมถึงการวิจัยในด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (เช่น การวิจัยในขั้นเรียน)

นอกจากนั้น ในขณะที่เป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผมยังเป็น
- วิทยากรอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลภายนอกของสาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วิทยากรอบรม ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
(Goethe-Institut Bangkok) ระดับ A1 - C2
-
วิทยากรอบรมภาษาเยอรมันให้กระทรวงแรงงาน
- วิทยากรโครงการอบมรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมัน (Internationale Deusch-Olympiade)
- วิทยากรโครงการอบรมครูผู้สอนภาษาเยอรมัน มหาวิทยา
ศรีนครินทรวิโรฒ
- วิทยากรให้สถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย
(Thailändischer Deutschlehrerverband - TDLV)
- วิทยากรในกระบวนวิชา CR 422 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 2 ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในส่วนของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- กรรมการศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อดีตกรรมการการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อดีตรรมการวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคราวประชุมของราชบัณฑิตยสถาน
(Royal Institute)
-
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก และต่อมาเป็นรองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อประมาณกลางปี 2554 ได้เริ่มดำเนินการย้ายสังกัดมาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในเดือนตุลาคม 2555 ได้เริ่มปฏิบัติงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการ

 

Mein Name ist Thanakon (ehem. Noraseth) Kaewwipat
Ich bin aus Bangkok/Thailand.

Mit Deutsch habe ich an der Taweethaphisek Schule angefangen. Die Taweethapisek Schule ist ein Jungengymnasium, das der König Rama der V. hat gründen lassen. Nachfolgend habe ich Deutsch auf dem Bachelor-Niveau an der Thammasat University in Bangkok studiert.

Vom April 2000 bis August 2007 war ich Student und Doktorand im Fachgebiet Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (DaF/DaZ), Institut für Germanistik, Fachbereich 02 Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Kassel.

Von 1997 bis Juli 2012 war ich als Deutschdozent an der Faculty of Humanities (Dept. of Western Languages) der Ramkhamhaeng University in Bangkok tätig. Seit August 2012 bin ich an der Faculty of Arts (Dept. of Western Languages) der Chulalongkorn Universität.

Meine Arbeitsschwerpunkte:
- Didaktik und Methodik des Deutschen als Fremdsprache
- Sprachlehr- und -lernforschung
-
Linguistik des Deutschen als Fremdsprache und Angewandte Linguistik für den DaF-Unterricht
- Lehrerfort- und -weiterbildung