Kurse: Materialien

CHULALONGKORN UNIVERSITY

Semester  2 / 2 5 5 6

> 2232 210: Advanced German II

> 2232 313: Reading of German Non-Literary Texts

Semester   1 / 2 5 5 6

> 2232 214: German Writing I

> 2232 637: German Stylistics and Rhetorics

Semester   2 / 2 5 5 5

> 2232 007: German II (Section 2)

> 2232 453: German Today

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ARCHIV (Ramkhamhaeng University)

S E M E S T E R   1 / 2 5 5 5 ...
GER 2602 (LI 271)
German Phonetics
GER 4002 (GN 402)
Advanced German 2
GER 4507 (GN 455)
Readings in Modern German-Speaking Countries

S E M E S T E R   2 / 2 5 5 4

GN 102

- Kursplan (ประมวลรายวิชาและแผนการสอน)
- Anhang (ส่วนท้ายของเอกสารประกอบการเรียนการสอน)
- Lösung (เฉลยแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการเรียนการสอน)

เนื่องจากตำรากระบวนวิชานี้ไม่ได้พิมพ์จำหน่ายแล้ว ขอให้นักศึกษาซื้อเอกสารประกอบการเรียนการสอน GN 102 Fundamental German 2 (ปรับปรุงครั้งที่ 7) ที่ศูนย์ถ่ายเอกสารของคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 และซื้อคู่มือ GN 102 (H) Fundamental German 2 ของ ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย เพื่ออ่านประกอบด้วย

แนวข้อสอบ:
เป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาตามเอกสารประกอบการเรียนการสอน

เรื่องที่สำคัญในกระบวนวิชานี้คือกริยาต่างๆได้แก่ reflexive Verben กริยาที่ต้องการกรรมหลายแบบ (Akkusativ-, Dativ-, Präpositionalobjekt) และรูปอดีตกาลทั้ง Perfekt และ Präteritum ขอให้นักศึกษาทบทวนรูปคำกริยาให้ดี

เรื่องการกระจายรูปตัวลงท้ายคำคุณศัพท์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยจะไปสัมพันธ์กับเรื่องคำนำหน้านาม (Artikel) ประเภทต่างๆ และเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัว ตลอดจนคุณศัพท์ที่บอกสีและลักษณะต่างๆ

เรื่องที่จะไม่นำมาออกสอบได้แก่เรื่องการบอกทิศทาง (Wegbescheibung) ส่วนเรื่อง Schwache Nomen - n-Deklination และ Genitivattribut นั้น นักศึกษาไม่จำเป็นต้องท่องคำศัพท์ทุกตัว ขอให้สนใจคำที่ปรากฏในแบบฝึกหัดเป็นหลัก

LI 271

- Kursplan (ประมวลรายวิชาและแผนการสอน)
- Anatomie der Sprechorgane (Focus, 01.2010)
- IPA-Tafel (2005)
- Überblick (Selbstkontrolle) (การทบทวนเรื่องที่ศึกษามาด้วยตนเอง)

- interessante Website: Deutsche Laute mit Animation

- ไฟล์เสียงประกอบแบบฝึกหัดการอ่านออกเสียงในตำรา LI 271 German Phonetics ของรศ. เสาวภาค ธาระวานิช จำนวน 8 ไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ ไม่สามารถ upload  ขึ้นใน website แห่งนี้ได้ ขอให้นักศึกษาที่สนใจติดต่อาจารย์ผู้สอนเพื่อนำ CD ไป copy เอง

ขอให้นักศึกษาซื้อตำรา LI 271 German Phonetics ของรศ. เสาวภาค ธาระวานิช สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและซื้อเอกสารประกอบการเรียนการสอน LI 271 Zusatzmaterial (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ที่ศูนย์ถ่ายเอกสารของคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่ออ่านเพิ่มเติมประกอบการบรรยาย ในเอกสารดังกล่าวจะมีตัวบทที่ใช้ฝึกอ่านและตัวอย่างตัวบทที่ใช้สอบอ่านออกเสียงอยู่ด้วย (เอกสารไม่สามารถ upload ขึ้นใน website แห่งนี้ได้เนื่องจากขนาดใหญ่และมีสัทอักษรที่จะต้องติดตั้งก่อนจึงจะอ่านเอกสารดังกล่าวได้)

แนวการสอบ:
ข้อสอบข้อเขียน 70 คะแนนเป็นข้อสอบอัตนัย โดยให้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
ข้อสอบข้อเขียนกระบวนวิชา LI 271
ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์สระเสียงสั้นหรือยาว
2. การวิคราะห์เสียงพยัญชนะว่าเป็นเสียง stimmhaft หรือ stimmlos
3. ให้นักศึกษาขีดน้ำหนักเสียงในคำ (Wortbetonung)
4. ให้นักศึกษาเขียนคำที่เขียนด้วยสัทอักษรกลับเป็นคำที่เขียนด้วยอักษรธรรมดา
5. ให้นักศึกษาเขียนสัทอักษรแทนเสียงที่ขีดเส้นใต้
6. ให้นักศึกษาขีดท่วงทำนองเสียงว่ายกขึ้น ตกลง หรือคงที่

เมื่อหลังจากสอบข้อเขียนเสร็จให้นักศึกษามาสอบอ่านออกเสียงอีก 30 คะแนน โดยอ่านตัวบท 2 ตัวบทด้วยกัน กล่าวคือตัวบทที่ 1 จะเป็นตัวบทขนาดยาว นักศึกษาจะได้ไปเตรียมตัวอ่านก่อน ส่วนตัวบทที่ 2 จะเป็นตัวบทขนาดสั้นที่นักศึกษาต้องอ่านออกเสียงทันที

LI 479

- Kursplan (ประมวลรายวิชาและแผนการสอน)

ขอให้นักศึกษาซื้อซื้อเอกสารประกอบการเรียนการสอน LI 479 Problems in German Language Learning ที่ศูนย์ถ่ายเอกสารของคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่ออ่านเพิ่มเติมประกอบการบรรยาย

แนวข้อสอบ:
I  ให้อธิบายว่าคำกล่าวที่กำหนดให้แสดงให้เห็นปัญหาในการเรียนภาษาเยอรมันด้านใดบ้าง (20 คะแนน)
II  ให้วิเคราะห์หาข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ในประโยคที่กำหนดให้ โดยอธิบายข้อผิดพลาดอย่างคร่าวๆ พร้อมแก้ข้อผิดพลาดเหล่านี้ให้ถูกต้อง (20 คะแนน)
III  เกี่ยวกับการเรียนคำศัพท์และสำนวนใหม่ๆ โดยยกตัวอย่างประกอบอย่างเป็นรูปธรรม (10 คะแนน)
IV  เกี่ยวกับทักษะการพูด (ให้เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง) (10 คะแนน)
V  กรณีสมมุติเกี่ยวกับทักษะการพูดและการเขียน (ให้เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง โดยยกตัวอย่างข้อความหรือประโยคประกอบขั้นตอนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม) (10 คะแนน)
VI  คำแนะนำในการเรียนภาษาเยอรมัน 2 ข้อคัดมาจากหนังสือชื่อ „25 Tipps zum Sprachenlernen” ของ PONS ให้วิเคราะห์และอภิปรายคำแนะนำเหล่านี้ตามหลักการต่างๆที่ได้ศึกษามา (ข้อละ 15 คะแนน รวมเป็น 30 คะแนน)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S E M E S T E R   1 / 2 5 5 4

GN 102

- Kursplan (ประมวลรายวิชาและแผนการสอน)
-
Inhalt (เนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนการสอน)
- Anhang (ส่วนท้ายของเอกสารประกอบการเรียนการสอน)
- Lösung (เฉลยแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการเรียนการสอน)

GN 223

- Kursplan (ประมวลรายวิชาและแผนการสอน)
-
Folien: Einführung (บทนำของประบวนวิชา)

เนื่องจากกระบวนวิชานี้ไม่มีตำราประกอบ ขอให้นักศึกษาซื้อเอกสารประกอบการเรียนการสอน GN 223 German Reading Comprehension 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่ศูนย์ถ่ายเอกสารของคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1

LI 271

- Kursplan (ประมวลรายวิชาและแผนการสอน)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S E M E S T E R   S / 2 5 5 3

LI 271

LI 270

- Kursplan (ประมวลรายวิชาและแผนการสอน)

นักศึกษาสามารถถ่ายเอกสารเอกสารประกอบการเรียนการสอน LI 270 Lehr- und Lernmaterial (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ได้ที่ร้านถ่ายเอกสารของคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1

ข้อสอบกระบวนวิชา LI 270
ประกอบด้วย...

1) ให้นักศึกษาอธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของคำตามแนวคิดของ Ferdinand de Saussure และ Noam Chomsky
2
) ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าคำที่ให้เป็นคู่เทียบเสียงหรือไม่ ถ้าเป็นคู่เทียบเสียง คำคู่นั้นแตกต่างกันที่ลักษณะทางเสียงลักษณะใด
3
) ให้นักศึกษาวิเคราะห์หลักการเขียนคำภาษาเยอรมันตามหลักภาษาศาสตร์
4
) ให้นักศึกษาวิเคราะห์การกระจายรูปคำ (Flexion) ของคำที่ให้โดยให้ระบุว่าเป็นการกระจายรูปคำประเภทใด และระบุ Kategorien ที่คำนั้นๆกระจายรูปตามด้วย
5
) ให้นักศึกษาอธิบายประเภทการสร้างคำ (Wortbildungstypen) ในภาษาเยอรมันโดยคร่าวๆว่า และวิเคราะห์ว่าคำที่ให้สร้างขึ้นด้วยวิธีการสร้างคำชนิดใด
6
) ให้นักศึกษาวิเคราะห์ syntaktische Kategorie (ประเภทของวลีและ/หรือประเภทคำ) และ syntaktische Funktion ของหน่วยประโยคที่ทำตัวเอียงหนา ในกรณีที่เป็น Adverbial ให้ระบุประเภทย่อยประกอบด้วย
7
) ให้นักศึกษาวิเคราะห์ Satzform (einfacher Satz, komplexer Satz: Parataxe, Hypotaxe), Satzart (Deklarativsatz, Interrogativsatz, Imperativsatz, Exklamativsatz, Optativsatz) และ Satztyp (Kernsatz, Stirnsatz, Spannsatz) ของประโยคที่กำหนดให้
8
) ให้นักศึกษาหาความสัมพันธ์ทางความหมาย (semantische Relation) ของคู่คำที่กำหนดให้ พร้อมอธิบายเหตุผลอย่างสั้นๆ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S E M E S T E R   2 / 2 5 5 3

GN 102 & GN 223

GN 461

- Kursplan (ประมวลรายวิชาและแผนการสอน)
-
Einheit 1 (หน่วยที่ 1)
-
Einheit 2 (หน่วยที่ 2)
-
Einheit 3 (หน่วยที่ 3)
-
Präsentation: Firmen-/Unternehmengründung (Formulierungshilfe)

เนื่องจากกระบวนวิชานี้ไม่มีตำราประกอบ นักศึกษาสามารถมาขอรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนไปถ่ายเอกสารได้ โดยเอกสารยังไม่สมบูรณ์สำหรับทั้งกระบวนวิชา

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S E M E S T E R   1 / 2 5 5 3 ... GN 102, GN 223 & LI 271

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Semester  S / 2 5 5 2

LI 270

GN 401

ประมวลรายวิชาและแผนการสอน: Kursplan
ขอให้นักศึกษาซื้อตำรา GN 401 Advanced German 1 ของรศ. เสาวภาค ธาระวานิช (รหัส 51097 ราคา 47 บาท) เพื่อใช้ประกอบการบรรยาย โดยนักศึกษาดูการจัดแบ่งเนื้อหาได้ในประมวลการสอนที่อยู่ด้านบน

เอกสารประกอบเพิ่มเติม:
ในชั้นเรียนอาจารย์จะแจกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเสริมเนื้อหาและทบทวนความรู้ทั้งทางไวยากรณ์ การใช้ภาษาและศัพท์สำนวน
เอกสารบางส่วนสามารถ download ได้ตาม links ด้านล่างนี้
- Zusatzinformationen:
Texte: Statistik Freizeit, Märchen, Mozarts Kurzbiografie, Unverhofftes Wiedersehen (Johann Peter Hebel), Auto und Umwelt, Umweltproblem Müll
Landeskunde: Stadt Falun in Schweden, Stadt München
- Zusatz- und Wiederholungsübungen:
Grammatik: Adjektive mit Präpositionen, Tempora im Deutschen
Wortschatz: Erziehung, Mozart, München, Umwelt, Familienleben
Redensarten: Essen und Trinken, häufige Redensarten und Redensarten mit Tieren

ข้อสอบกระบวนวิชา GN 401
ประกอบด้วย...

1) Leseverständnis: การอ่านเพื่อความเข้าใจ และตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

2) Wortschatz und grammatische Strukturen: คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์

คะแนนรวมกันทั้ง 2 ส่วนเป็น 50 คะแนน

3) Schreibaufgabe: เขียนแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อที่กำหนดให้ จำนวนคำประมาณ 150 คำ โดยจะเป็นเรื่องเดียวกับบทอ่านในส่วนแรก - 30 คะแนน
การให้คะแนนเป็นไปตามสัดส่วนดังนี้
-
Verständlichkeit: การสื่อความ (อ่านแล้วเข้าใจ) 5 คะแนน
-
grammatische Korrektheit: ความถูกต้องทางไวยากรณ์ 5 คะแนน
-
Wortwahl: การเลือกใช้คำ 5 คะแนน
- การเขียนครอบคลุมประเด็นย่อยที่กำหนดไว้ 15 คะแนน
คะแนนรวมทั้งสิ้นในส่วนนี้ 30 คะแนน
ขอให้นักศึกษาระวังว่า แม้ว่านักศึกษาจะเขียนเรื่องอ่านเข้าใจ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และเลือกใช้คำที่ดีแค่ไหน แต่ถ้าเนื้อหาไม่สัมพันธ์กับประเด็นย่อยที่กำหนด
(Themenverfehlung) คะแนน 15 คะแนนก็จะเสียไป

4) Redensarten und Redewendungen: อธิบายความหมายของสำนวน โดยให้นักศึกษาเลือก 10 สำนวนจาก 15 สำนวนในข้อสอบ ที่นักศึกษาคิดว่าสามารถอธิบายได้ถูกต้อง - 20 คะแนน (สำนวนละ 2 คะแนน)
ขอให้นักศึกษาดูสำนวนและสุภาษิตจากตำรา GN 401 ของรศ. เสาวภาค ธาระวานิช ตั้งแต่หน้า 53 เป้นต้นไป และดูเอกสารเพิ่มเติมที่อยู่ด้านบน [Zusatz- und Wiederholungsübungen > Redensarten]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Semester  2 / 2 5 5 2 ... GN 102, GN 223 & LI 271

Semester  1 / 2 5 5 2 ... GN 102, LI 270 & LI 271

Semester  S / 2 5 5 1 ... LI 270 & LI 271

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Semester  2 / 2 5 5 1 ... LI 270, LI 271 &

GN 101

ขอให้นักศึกษาซื้อตำรา GN 101 Fundamental German 1 และคู่มือประกอบกระบวนวิชาของ ผศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอดของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย พร้อมซื้อเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม (พร้อมตัวอย่างข้อสอบ)ที่ร้านถ่ายเอกสารของคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้นล่าง

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Semester  1 / 2 5 5 1 ... GN 102 &

GN 401

ข้อสอบกระบวนวิชา GN 401 ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้...

1) Leseverständnis: การอ่านเพื่อความเข้าใจ และตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน หัวข้อที่จะออกสอบจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินและสุขภาพ

2) Grammatische Strukturen: โครงสร้างไวยากรณ์ โดยให้นักศึกษาใช้คำหรือโครงสร้างที่กำหนดให้แทนที่ส่วนประโยคที่ระบุไว้ (Umformung)
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาควรจะทบทวนคือ
- Partizipialkonstruktion (Partizip I und II)
- รูปประโยค Aktiv และ Passiv ตลอดจนโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกัน เช่น sein...zu Infinitiv, sich lassen + Infinitiv
- Konjuktionen (Konnektoren)
สันธาน
-
Präpositionen บุพบทโดยเฉพาะที่สัมพันธ์กับสันธาน (wegen - weil, denn, trotz - obwohl etc.)

คะแนนรวมกันทั้ง 2 ส่วนเป็น 50 คะแนน

3) Schreibaufgabe: เขียนแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อที่กำหนดให้ จำนวนคำประมาณ 150 คำ โดยจะเป็นเรื่องเดียวกับบทอ่านในส่วนแรก - 30 คะแนน
การให้คะแนนเป็นไปตามสัดส่วนดังนี้
-
Verständlichkeit: การสื่อความ (อ่านแล้วเข้าใจ) 5 คะแนน
-
grammatische Korrektheit: ความถูกต้องทางไวยากรณ์ 5 คะแนน
-
Wortwahl: การเลือกใช้คำ 5 คะแนน
- การเขียนครอบคลุมประเด็นย่อยที่กำหนดไว้ 15 คะแนน
คะแนนรวมทั้งสิ้นในส่วนนี้ 30 คะแนน
ขอให้นักศึกษาระวังว่า แม้ว่านักศึกษาจะเขียนเรื่องอ่านเข้าใจ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และเลือกใช้คำที่ดีแค่ไหน แต่ถ้าเนื้อหาไม่สัมพันธ์กับประเด็นย่อยที่กำหนด
(Themenverfehlung) คะแนน 15 คะแนนก็จะเสียไป

4) Redensarten und Redewendungen: อธิบายความหมายของสำนวน โดยให้นักศึกษาเลือก 10 สำนวนจาก 15 สำนวนในข้อสอบ ที่นักศึกษาคิดว่าสามารถอธิบายได้ถูกต้อง - 20 คะแนน (สำนวนละ 2 คะแนน)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Semester  S / 2 5 5 0 ... GN 101 & GN 102

Semester  2 / 2 5 5 0 ... GN 401, LI 270 & LI 479